Sustav kvalitete

Uprava KMT opredjeljuje se za slijedeću politiku upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnosti:

U "Končar - Mjerni transformatori" d.d. svaki će se pojedini transformator u svakoj naručenoj količini i u svakoj naknadno ponovljenoj proizvodnji, proizvesti prema naručenoj specifikaciji kupca, poštujući odgovarajuće nacionalne i međunarodne norme.

Za KMT je ispunjenje zahtjeva kupca i poštivanje nadležnih normi u izradi transformatora obveza od najveće važnosti, pa se za svaku narudžbu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim i propisanim postupcima. Svi postupci provode se sukladno zakonskoj regulativi koja ima utjecaja na aktivnosti i proizvode KMT, uključujući zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika i zaštitu okoliša. Politika upravljanja zaštitom na radu i sigurnošću usuglašena je sa vrstama i razinama rizika koji proizlaze iz izrađene „Procjene opasnosti“.

Odnos s kupcima i dobavljačima se zasniva i održava na obostranom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanja termina, specifikacija i zahtjeva na kvalitetu.

Trajno će se provoditi školovanje osoblja u radnim sredinama i izvan tvornice sa ciljem stalnog poboljšavanja kvalitete u izvršenju njihovih zadataka, učinkovite primjene mjera zaštite zdravlja i sigurnosti te poboljšavanja odnosa prema okolišu.

U cilju stalnog porasta kvalitete proizvoda razvijat ćemo nova tehnička i tehnološka rješenja, a po njihovom usvajanju, prihvatiti ih kao nova standardna rješenja. Novim rješenjima sustavno ćemo obnavljati tvorničke podloge i radne upute. Pritom ćemo razmatrati mogućnost primjene materijala i procesa koji su povoljniji za okoliš.

S otpadom ćemo postupati na način da se osigura što veća mogućnost njegove ponovne korisne uporabe.

"Končar - Mjerni transformatori" održava integrirani sustav upravljanja koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu proizvoda i proizvodnje, istodobno skrbeći o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika i okoliša. Integrirani sustav upravljanja usklađen je sa zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, a težimo trajnom poboljšavanju sukladno smjernicama ISO 9004.

Norme zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje integriranog sustava upravljanja, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju. Interne provjere integriranog sustava upravljanja provodit će se najmanje dva puta godišnje, a rezultati provjere biti će podloga za poduzimanje korektivnih i preventivnih mjera u daljnjem razvoju sustava za sljedeće plansko razdoblje.

Uprava periodično provjerava aktualnost utvrđene politike upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnosti. Politika se izdaje i kao samostalni dokument. Dostupna je zainteresiranim stranama i naznačuje trajnu orijentaciju KMT u odnosu na kvalitetu procesa, proizvoda i aktivnosti te na zaštitu radnika i okoliša od negativnih utjecaja. Obvezno se priopćuje svima koji rade u KMT ili za KMT.

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnosti čini ishodište za postavljanje ciljeva.

 

 

ISO 9001:2015

 

 

ISO 14001:2015

 

 

 

ISO 45001:2018